ITF Taekwon-Do in Rotterdam IJsselmonde


Huis- en gedragsregels Taekwon-Do Vereniging Cheo Go Kwan

De kwaliteit van een vereniging is mede af te lezen aan de wijze waarop haar leden zich gedragen binnen de vereniging. Bovendien zijn we medehuurder bij Sportbedrijf Rotterdam die ons haar accommodatie ter beschikking stelt.
Het bestuur heeft gemeend een aantal gedragsregels te moeten formuleren. Deze gedragsregels zijn helder geformuleerd en gelden als toetsingskader. Eigenlijk wordt geformuleerd wat voor de hand ligt, welk gedrag als wenselijk wordt beschouwd en als spiegelbeeld: welk gedrag als onwenselijk wordt beschouwd.

Hier volgt een overzicht van onze gedragsregels. Gedragsregels, die niet alleen gelden
binnen onze vereniging maar ook ‘zeker’ buiten onze vereniging, o.a. bij wedstrijden,
landelijke trainingen, Taekwon-Do gerelateerde uitjes etc. Kortom: de gedragsregels gelden tijdens alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd, of waar namens de vereniging aan deelgenomen wordt.

1) Algemene gedragsregels

Ieder lid van de vereniging dient zich binnen en buiten de eigen dojang, dan wel de dojang van een andere vereniging of organisatie in het binnen- en buitenland, te gedragen conform de algemeen geldende fatsoensregels. Dat wil zeggen dat men – met inachtneming van de tenets van Taekwon-Do – respectvol omgaat met elkaar, met tegenstanders en iedereen die bij Cheo Go Kwan betrokken is.

2) Specifieke gedragsregels

2.1) Ten aanzien van de dojang/accomodatie:

 • Zorg dat het schoon blijft. Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Zorg dat de zaal na gebruik opgeruimd is. Instructeurs, senioren en begeleiders zien hierop toe.
 • Zorg dat in- en uitgangen vrij blijven voor ambulances en brandweer.
 • Auto’s, (brom)fietsen en scooters dienen op daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden.

2.2) Ten aanzien van de kleedkamers/toiletruimtes:

 • Het gebruik van alcoholische dranken is in de kleedkamers/toiletruimtes niet toegestaan.
 • Roken is in de kleedkamers/toiletruimtes niet toegestaan.
 • Afval (tape, bekertjes, etc.) dient in daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • De kleedkamers dienen altijd opgeruimd en (eventueel) afgesloten achtergelaten te worden, de douches dienen te worden uitgedraaid.
 • De kleedruimtes dienen gebruikt te worden voor omkleden en niet voor andere activiteiten.
 • Instructeurs, assistent-instructeurs, senioren en ouders/verzorgers zien hierop toe.

2.3) Ten aanzien van materiaalgebruik:

 • Wees zuinig op eigen spullen, de spullen van een ander en materiaal van de vereniging.
 • Leerlingen hebben zonder toestemming van de instructeur/assistent-instructeur geen toegang tot het materialenhok.
 • E.H.B.O.-spullen worden doelmatig gebruikt. Aftapen van bijv. sieraden (zoals piercings) geschied met eigen materiaal, niet met verenigingsmateriaal.
 • Het trainingsmateriaal dient na gebruik netjes te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats.
 • Verenigingsmateriaal dient na de (laatste) les direct te worden opgeruimd door de instructeurs en assistent-instructeurs, eventueel met hulp van senioren.
 • Instructeurs, assistent-instructeurs en senioren zien hierop toe.

2.4) Ten aanzien van omgaan met elkaar

 • Leden van T.V. Cheo Go Kwan spreken we elkaar aan op ongepast taalgebruik of wangedrag.
 • Wij gaan binnen Cheo Go Kwan op een goede manier met elkaar om, dit houdt in dat, in geval van een meningsverschil, het taalgebruik vooral op een normaal niveau blijft.
 • Ongepast taalgebruik wordt niet getolereerd. Senioren hebben een voorbeeldfunctie.
 • Mocht er om wat voor redenen dan ook een meningsverschil ontstaan, bespreek dit dan alleen na de les in de daarvoor bestemde ruimte.
 • Benader altijd een ander op dezelfde manier zoals jij zelf benaderd wenst te worden.
 • Omgang met vrijwilligers moet op een gedegen manier geschieden. Zij zijn er voor u en zij doen hun best om de gang van zaken binnen de vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen.
 • De instructeur, assistent-instructeur of senior corrigeert onjuist gedrag van Taekwon-Do beoefenaars en/of toeschouwers. Hij/zij wijst ze erop en zet aan tot verandering. Indien gewenst bespreekt de instructeur/assistent-instructeur dit met het bestuur.

2.5) Ten aanzien van ongewenste omgangsvormen en gedragingen:

 • Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en ongepaste omgangsvormen zijn gedragingen die wij bij T.V. Cheo Go Kwan niet tolereren. Voor onze vereniging zijn respect, sportiviteit, integriteit en aangepast gedrag uiterst belangrijk.
 • Onder intimidatie verstaan wij: “Ongewenst gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen of mannen”. Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal gedrag, waarvan de betrokkene niet gediend is, zoals het gebruik van schutting- en scheldwoorden, vloeken, handtastelijkheden en gewelddadig gedrag.
 • Het zal duidelijk zijn dat er geen grenzen zijn aan te geven, wanneer er al dan niet sprake is van intimidatie. Ons doel is het minimaliseren van ongewenste omgangsvormen en we zijn hier als leden van Cheo Go Kwan verantwoordelijk voor.
 • Ieder lid, die een ernstige overtreding van de ‘gedragsregels’ constateert, meldt dit aan de instructeur/assistent-instructeur of het bestuur.

2.6) Ten aanzien van hygiëne, sportkleding, sieraden en haardracht

 • Tijdens de les is het dragen van een ITF Dobok (wit Taekwon-Do Uniform) verplicht; met de daarbij behorende behaalde graduatie (band).
 • Alleen met toestemming van de instructeur/assistent-instructeur mag er in een T-shirt en Dobokbroek worden getraind. Bij het dragen van een T-shirt is het niet toegestaan om je behaalde graduatie (band) te dragen.
 • Zorg dat je schone kleding draagt en een schoon lichaam hebt bij aanvang van de les.
 • In verband met de veiligheid zijn lange nagels niet toegestaan.
 • Het dragen van horloges, sieraden en dergelijke is tijdens de lessen niet toegestaan (m.u.v. kleine knop oorbellen). Sieraden
  (zoals piercings) die niet afgedaan kunnen worden, mogen met behulp van (eigen) sporttape worden afgeplakt.
 • Haar wat de schouders raakt dient in een staart gedragen te worden. Dit geldt voor zowel de heren als de dames.
 • Het dragen van gymschoenen is niet toegestaan, er wordt te allen tijde getraind op blote voeten – mits op basis van medische gronden dit niet mogelijk is – dan is het toegestaan om met speciaal hiervoor geschikte Taekwon-Do schoenen te trainen.
 • Alle leerlingen onder 18 jaar zijn verplicht om een hoofdbeschermer te dragen tijdens het onderdeel sparren. Alleen met toestemming van de instructeur/assistent-instructeur mag hier van afgeweken worden.
 • Zet trainingstassen op de daarvoor aangewezen plaatsen en zorg dat deze de ingang van de zaal en de nooduitgangen niet belemmeren.

2.7) Ten aanzien van vernielingen

 • Bij opzettelijke vernieling en/of beschadiging van eigendommen van de vereniging en/of derden, zal het bestuur na onderzoek passende maatregelen treffen tegen de betrokken perso(o)n(en).
 • De schade zal hoe dan ook worden verhaald op desbetreffende perso(o)n(en).
 • Bij minderjarigen zullen de ouders/verzorgers te allen tijden aansprakelijk worden gesteld.
 • Bij schade en/of vernieling door Taekwon-Do beoefenaars die te gast zijn op de vereniging, zal de desbetreffende vereniging hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. De schade van deze vernielingen zal op de betrokken perso(o)n(en) worden verhaald.

2.8) Ten aanzien van diefstal

 • Bij diefstal van goederen van de vereniging en/of derden zal te allen tijden aangifte bij de politie worden gedaan.
 • Desbetreffende perso(o)n(en) zal/zullen op voorhand door het bestuur op non-actief worden gesteld.
 • Totdat het bestuur hierover uitspraak heeft gedaan, zal aan desbetreffende perso(o)n(en) de toegang tot de dojang worden ontzegd.

2.9) Ten aanzien van deelname aan de les:

 • Zet je mobiel uit tijdens de les.
 • Er wordt verwacht dat je op tijd bent voor de les. Indien je zonder geldig excuus meerdere malen te laat in de lessen verschijnt is de instructeur of assistent-instructeur bevoegd je consequenties in de vorm van fysieke arbeid op te leggen (zoals opdrukken) die moet worden voldaan voordat je aan de huidige les mag deelnemen.
 • Geef voor aanvang van de les aan bij de instructeur/assistent-instructeur wanneer je last van een blessure hebt, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.
 • Zorg dat je snoepgoed (bijv. kauwgum) wat je in je mond hebt in de prullenbak deponeert voor aanvang van de les.
 • Je groet uit respect voordat je de Dojang (trainingszaal) binnen komt. Daarna begroet je de leraar om je aanwezigheid te tonen. Ook groet je bij het verlaten van de Dojang.
 • Je kunt voor of na de les naar het toilet. Wil je toch tijdens de les naar de kleedkamer, vraag dan eerst de instructeur of assistent-instructeur om toestemming.
 • Ouders/verzorgers/toeschouwers mogen met toestemming van de instructeur/assistent-instructeur de les bijwonen en plaatsnemen op de daarvoor aangewezen zitplaatsen.
 • Ouders/verzorgers/toeschouwers zijn niet toegestaan om zich te bemoeien met de les, instructeurs/assistent-instructeurs of zijn/haar kinderen die deelnemen aan de les. De instructeur/assistent-instructeur is bevoegd om de ouders/verzorgers/toeschouwers te verwijderen uit de zaal als zij herhaaldelijk de les storen (bijv. bemoeien met de les, met elkaar praten of bellen in de les).
 • Tijdens de uitleg van de instructeur/assistent-instructeur wordt er niet gepraat door leerlingen. Wil je iets tijdens de uitleg vragen, dan steek je eerst je vinger op.
 • Volg te allen tijde de instructies van de instructeur of assistent-instructeur op. Ben je het ergens niet mee eens, dan kun je dat na de les – niet tijdens – bespreken met de instructeur/assistent-instructeur.
 • Je mag water/drinken meenemen, om tijdens een pauze wat te drinken. Het is echter verboden om alcoholische dranken mee te nemen of te nuttigen.
 • Doe altijd je best en probeer alle oefeningen zo goed mogelijk mee te doen. Bij leden met blessures zorgt de instructeur/assistent-instructeur voor een passende oefening.

3) Hoe om te gaan met de gedragsregels?

Regels afspreken is één, regels handhaven is een andere uitdaging.

Probeer als lid van Cheo Go Kwan de ander aan te spreken op zijn/haar gedrag. Neem je rol als instructeur, assistent-instructeur, senior en als trainingsmaatje in deze serieus. De club Cheo Go Kwan, dat ben Jij! Er kunnen echter situaties zijn dat je er niet uitkomt en dan bestaat er de mogelijkheid om contact op te nemen met een van onze vertrouwenspersonen.
Deze zijn in te schakelen bij o.a. ongewenste omgangsvormen, waarbij je kunt denken aan onheuse bejegening en (seksuele) intimidatie, vernedering en bedreiging. Zij hebben ervaring met dergelijke problematiek en kunnen je helpen bij het zoeken van een oplossing en waar nodig treffen van maatregelen binnen de regels van de club.

Een schending van de algemene en specifieke gedragsregels kan ter beoordeling worden voorgelegd aan het bestuur. Afhankelijk van de ernst van de gedraging en/of het incident kan het bestuur de betrokken persoon en/of personen een waarschuwing geven, non-actief wordengesteld of de betrokken persoon en/of personen royeren als lid van de vereniging.

Bij overige gedragingen die in strijd zijn met de algemeen geldende gedragsregels kan er contact opgenomen worden met één van de bestuursleden of mail naar info@cheogokwan.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

4) Consequenties bij overtredingen

Aan het bestuur is het om bij overtredingen van de regels corrigerend op te treden. Daartoe heeft zij de volgende mogelijkheden:

 • Het bestuur stelt het lid bij overtredingen op non-actief (directe ontzegging van toegang tot alle activiteiten).
 • Het bestuur kan een taakstraf opleggen.
 • Het bestuur kan leden schorsen voor wedstrijden en/of trainingen
 • Het bestuur kan leden voor een bepaalde tijd de toegang tot de les en andere geplande activiteiten ontzeggen
 • Het bestuur kan leden eenzijdig uitschrijven voor lidmaatschap